Alimenty

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających za granicą

Informacja dotycząca składania wniosku o egzekucje alimentów

W przypadku, kiedy pozwany zamieszkuje na terenie obcego kraju, należy złożyć wniosek o egzekucję alimentów (listownie bądź osobiście w siedzibie Sądu, w pok. 109), który kieruje się do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. Do powyższego wniosku należy dołączyć kserokopię prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty. Wymogiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez organ państwa obcego jest podanie przez wnioskodawcę dokładnego adresu zamieszkania bądź adresu zatrudnienia dłużnika przebywającego za granicą. Z uwagi na to, iż Sąd jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu korespondencji (wniosku), wskazanie adresu dłużnika należy do obowiązków wnioskodawcy.

Wzór wniosku o egzekucję alimentów w trybie Konwencji Nowojorskiej

Wzór wniosku o egzekucję alimentacyjnych w trybie rozporządzenia Rady (WE) 4/2009

ALIMENTY - Informacja na temat rozpoczęcia stosowania Protokołu o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzonego w Hadze dnia 23.11.2007r. oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w  sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Z dniem 18.06.2011 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa, podlega stosowaniu Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych spo­rządzony w Hadze dnia 23.11.2007r., stosownie do art. 4 decyzji Rady z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu ha­skiego z dnia 23.11.2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 331 z 16.12.2009 r. s. 17) - dalej Protokół haski.

Ponadto z dniem 18.06.201l r. w państwach członkowskich Unii Europej­skiej podlega stosowaniu rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 7 z 10.01.2009 r., s. l, sprostowanie Dz. U. L 131 z 18.05.2011 r., s. 26) - dalej rozporządzenie.

Królestwo Danii uczestniczy w stosowaniu rozporządzenia w zakresie, w jakim zmienia ono rozporządzenie (WE) nr 44/2001 z dnia 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Komunikat dotyczący Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlo­wych (Dz. U. L 149 z 12.6.2009 r. s. 80).

Orzeczenia, ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe w sprawach ali­mentacyjnych wydane w państwach członkowskich będących stronami Protoko­łu haskiego (to znaczy z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Królestwa Da­nii) podlegają uznaniu i wykonaniu na uproszczonych zasadach określonych w art. 17 - 22 rozporządzenia. W odniesieniu do uznawania i wykonywania orze­czeń, ugód i dokumentów urzędowych wydanych w Zjednoczonym Królestwie oraz Królestwie Danii obowiązuje tryb z art. 23 - 38.

Przepisy wykonujące regulacje rozporządzenia nr 4/2009 zostały przyjęte w ustawie z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 49 ust. l wymie­nionego rozporządzenia jest w Rzeczypospolitej Polskiej:

Ministerstwo Spra­wiedliwości,

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskie­go;

adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

+48 22 239 08 70

+48 22 628 09 49

Sądy okręgowe są organami wyznaczonymi do wykonywania zadań orga­nu centralnego, określonych w art. 51 wymienionego rozporządzenia, w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków.

Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości :

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty

Rejestr zmian dla: Alimenty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d