Mediatorzy

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych  i nieletnich.


Mediatorem w sprawach karnych może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. 2015.716):

I. Osoba godna zaufania, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła 26 lat,
 • zna język polski w mowie i piśmie,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

II. Instytucja, która:

 • zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 • zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 wyżej wskazanego Rozporządzenia,
 • posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( Dz. U Nr 56 poz. 591 z późn. zm. ):

I. Osoba godna zaufania, która:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w wyżej cytowanym rozporządzeniu,
 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

II. Instytucja, która:

 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego,
 • zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, profilaktyki przestępczości, ochrony wolności i praw człowieka.

 

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu.

Mediatorzy mogą być także wyznaczani do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

Zgodnie z art. 1832 kodeksu postępowania cywilnego mediatorem w tych sprawach może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.  Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

 

LISTA MEDIATORÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

W SPRAWACH KARNYCH

Lp. Imię i Nazwisko Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego
1.

Edward Gabryel

ur. 25.06.1953r.

ul. Królewiecka 142A/39

82-300 Elbląg

tel. 666 217 920

2. 

Zdzisław Starzyński

ur.20.07.1944r.

ul. Komeńskiego 32/9

82-300 Elbląg

tel. 662 337 720

3.  Edward Tomczyk

ur.26.09.1944r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 663 260 944

4.

Marek Korzeniewski

ur. 15.12.1977r.

ul. Metalowców 9

82-300 Elbląg

tel. 796141422

5.  Sławomir Sobieszczuk

ur. 19.06.1957r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 693 407 929

6. 

Anna Braun

ur. 17.03.1978r.

ul. Klonowa 23

13-230 Lidzbark

tel.500 615 907

 
7.  Beata Rogala

ur. 26.07.1975r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ul. Kościelna 1

tel. 665 299 034

8. 

Teresa Wicińska

ur. 03.09.1957r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 606 272 636

9.  Ewa Kotuszewska

ur. 11.07.1975r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Plebiscytowa 32

14-100 Ostróda

tel. 695 270 676

10. 

Krzysztof Błaszczak

ur. 04.06.1963r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 508 113 377

 
11. 

Andrzej Ławrynowicz

ur. 25.12.1955r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 604 456 322

 
12.  ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I
AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

( posiada aktualną listę mediatorów
w poszczególnych rodzajach spraw)

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. (055) 642 44 25

13.

Anna Olszewska

ur. 17.06.1974r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. (055) 642 44 25

 
14. 

Karolina Wasielewska

ur. 28.05.1979r.

Liga Kobiet Polskich

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 501 241 713

15. 

Maria Lekowska

ur. 02.02.1960r.

Liga Kobiet Polskich

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 503 017 051

16. 

Małgorzata Dębicka

ur.09.06.1968r.

Braniewo - Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,

ul. Moniuszki 22a

14-500 Braniewo

tel. 509 037 664

 
17. 

Tomasz Podsiadło

ur.06.01.1971r.

Starostwo Powiatowe

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

18. 

Agnieszka Kurek

ur. 04.05.1975r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 502 240 349

19.  Celina Dołęga Jasińska

ur. 03.12.1961r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywacji Społecznej
ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 517 547 121

20. 

Ośrodek Mediacji przy Lidze Kobiet
Polskich Oddział Terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 55 233 49 23

21. 

Patrycja Heyda

ur. 25.06.1978r.

Punkt Mediacyjny

ul. Wyszyńskiego 15

14-200 Iława

tel. 608 129 711

22. 

Piotr Heyda

ur. 27.06.1974r.

Punkt Mediacyjny

ul. Wyszyńskiego 15

14-200 Iława

tel. 531 511 616

23. 

Olga Józefowicz

ur. 30.07.1980r.

Tuszewo 24d

14-260 Lubawa

tel. kom. 666 217 920

24. 

Agnieszka Sinkiewicz

ur. 15.06.1969r.

ul. Mickiewicza 8/2

14-100 Ostróda

tel. 502 556 868

 


W SPRAWACH NIELETNICH

Lp. Imię i Nazwisko  Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego 
1. Zdzisław Starzyński

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel. (055) 642 44 25

2. Edward Tomczyk

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel. (055) 642 44 25

 
3.  Teresa Zajdlic-Plopa

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 208

godz. 14.00-15.30

4.  Anetta Borkowska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 207

godz. 14.00-15.30

5.  Marzena Szafrańska -Szlendak

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 207

godz. 14.00-15.30

 
6.  Katarzyna Ratkowska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 206

godz. 14.00-15.30

7.  Monika Lebiedź-Kaszubska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 211

godz. 14.00-15.30

8.  Jadwiga Borowska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 206

godz. 14.00-15.30

 
9.  Beata Rogala

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ul. Kościelna 1

tel. 665 299 034

 
10.  Teresa Wicińska 

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pok. 6

tel. (055) 642 44 25

 
11.  Krzysztof Błaszczak 

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel. (055) 642 44 25

12.  Grażyna Migacz 

ul. Gwiezdna 21

82-300 Elbląg - świetlica socjoterapeutyczna

13.  Karolina Wasielewska

Liga Kobiet Polskich

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 501 241 713

 
14. 

Ośrodek Mediacji przy Lidze Kobiet

Polskich Oddział Terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 55 233 49 23

 
15.  ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I
AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
( posiada
aktualną listę mediatorów w poszczególnych
rodzajach spraw)

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel. (055) 642 44 25

16.  Patrycja Heyda

ul. Kościuszki 9/9

14-200 Iława

tel. 608 129 711

17.  Piotr Heyda

ul. Kościuszki 9/9

14-200 Iława

18. 

Małgorzata Dębicka

Braniewo - Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,

ul. Moniuszki 22a

Elbląg - Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
ul. Związku Jaszczurczego 17/101

19.  Anna Braun

ul. Klonowa 23

13-230 Lidzbark

tel.500 615 907

20.  Ewa Kotuszewska

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Plebiscytowa 32

14-100 Ostróda

tel. 695 270 676

 
21.  Beata Kulesza

ul. Gwiezdna 13/3

82-300 Elbląg

 

LISTY MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH, GOSPODARCZYCH I PRAWA PRACY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE A PRZEKAZANE DO WIADOMOŚCI PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

Lp.   Imię i Nazwisko Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego 
1.

ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI
I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

( posiada aktualną listę mediatorów
w poszczególnych rodzajach spraw)

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel. (055) 642 44 25

2.  STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW POLSKICH

(posiada aktualną listę mediatorów w
sprawach cywilnych)

ul. Ogrodowa 8/62 00-876 Warszawa
tel./fax. 222 411 423
3.  Ośrodek Mediacji przy Lidze Kobiet

Polskich Oddział Terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 55 233 49 23

4. 

KRAJOWY SĄD ARBITRAŻOWY W WARSZAWIE

(aktualna lista mediatorów)

ul. Bukowiecka 92

03-893 Warszawa

tel. 22 697 36 16

5.  Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

ul. Kopernika 10

10-511 Olsztyn

tel. (89) 527 98 63

6. 

Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych

(posiada aktualną listę w sprawach
gospodarczych)

www.mediacjegospodarcze.eu

ul. Ogrodowa 8 lok.62

00-876 Warszawa

7.  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

(posiada aktualną listę mediatorów w
sprawach cywilnych)

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

z siedzibą w Poznaniu

Biuro Zarządu Głównego KSM

ul. Focza 14/1

70-797 Szczecin

8. 

Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej
w Gdańsku

(aktualna lista stałych mediatorów na
stronie http://www.gdin.pl/)

Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

ul. Władysława Jagiełły 10

81-757 Sopot tel. (58) 551 63 55 lub (58) 551 50 98

9.  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców
Pracodawców RP (aktualna lista stałych
mediatorów do spraw pracy na stronie
http://cwp.pracodawcyrp.pl)

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców
Pracodawców RP Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa tel. (22) 518 87 17

10.  Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia
Mediatorów Rzeczpospolitej Polskiej
(aktualna lista stałych mediatorów
na stronie www.rejent.com.pl)

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia 

Mediatorów Rzeczpospolitej Polskiej 

ul. Rydygiera 17 lok U01

01-793 Warszawa tel. (22) 827 13 45

11.  Wyższa Szkoła Bankowa
(aktualna lista mediatorów)
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

tel. (71) 359 46 46

12.   Centrum Mediacji LEWIATAN
(aktualna lista
Centrum Mediacji Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa

tel. /22/ 55 99 900

Rejestr zmian dla: Mediatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d